Category: Reviews

นาโนเทคโนโลยี 0

นาโนเทคโนโลยี

เทคโนโลยี ตอน นาโนเทคโนโลยี คำว่า “นาโน (Nano)” เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกแปลว่าเล็ก  เมื่อนำคำว่า นาโน มาใช้นำหน้าหน่วยวัดจะหมายถึงขนาดเศษหนึ่งส่วนพันล้าน  เช่นคำว่านาโนเมตร มาจากคำ 2 คำมารวมกัน คือ คำว่า “นาโน” กับ “เมตร” ดังนั้นคำว่านาโนเมตรจึงหมายถึงหน่วยวัดที่มีขนาดเท่ากับ การแบ่งหนึ่งเมตรออกเป็นพันล้านส่วน แล้วหยิบมาหนึ่งส่วน นั่นคือ หนึ่งนาโนเมตร (1 nm) = เศษหนึ่งส่วนพันล้านส่วนของหนึ่งเมตร  ซึ่งหมายความว่า มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมของคนเราประมาณ 8 หมื่นถึง 1 แสนเท่า...